cela

Од Викиречник
Франција Француски

изговор[уреди]

cela


показна заменка[уреди]

celа - машки род или женски род


 1. тоа - Означува нешто пооддалечено од она што е означено со ова овде. Оваа заменка се користи за замена на далечен предмет (или живо суштество од непозната природа). Од друга страна (за разлика од заменката ceci),никогаш не заменува личност.
  Ceci vaut mieux que cela.
  Ова е подобро од тоа.
  Ceci est intéressant, mais cela encore plus.
  Ова е интересно, но тоа е уште повеќе.
 2. тоа - Означува нешто претходно кажано или наведено
  Je n'ai pas dit cela.
  Јас не го реков тоа.
  Qu’est-ce que cela signifie?
  Што значи тоа?

синоним[уреди]

ça - тоа - нeформална верзија на cela

антоним[уреди]

ceci - ова

изведени форми[уреди]

c'est cela - тоа е тоа, се разбира, секако

cela étant - сепак, со оглед на тоа

comment cela - како тоа, што мислиш, што сакаш да кажеш